Zapytanie ofertowe w ramach projektu „Opracowanie projektu wzorniczego podstawy siedziska dedykowanej użytkownikom wózka inwalidzkiego” planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzeni działalności B+R+I; Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

20.09.2021 r. Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

ABV Kornelia Synator-Kawka
Ul. Buforowa 34
52-131 Wrocław
NIP: 8942401602
TEL: 534 113 114
Adres do korespondencji:
Osoba do kontaktu: Maciej Kawka
Tel: 502 715 715, E-mail: m.kawka@abvpp.pl,, Ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

79421200-3 Usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na Bazie Konkurencyjności zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.

Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego wraz ze stworzeniem pierwszych wersji projektu, opracowanie projektów prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu.

Tytuł projektu:
„Opracowanie projektu wzorniczego podstawy siedziska dedykowanej użytkownikom wózka inwalidzkiego”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego wraz ze stworzeniem pierwszych wersji projektu, opracowanie projektów prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

II.2.3 Warunki

 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 3. Termin związania ofertą: 90 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert: 27.09.2021 r.
 2. Miejsce składania ofert pisemnych

Ofertę należy złożyć pod adresem:
ABV Kornelia Synator-Kawka
Ul. Buforowa 34
52-131 Wrocław
Sposób przygotowania oferty:
a) Forma pisemna
Ofertę sporządzoną w języku polskim, należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej:
Nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis: „Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego wraz ze stworzeniem pierwszych wersji projektu, opracowanie projektów prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego produktu”
b) Forma elektroniczna:
Ofertą w formie elektronicznej jest oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

 1. Kompletna oferta musi zawierać:
 • Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
 • Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
 • Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik
 • W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.
 1. Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.
 2. Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:
  • cenę
  • opis przedmiotu zapytania ofertowego
  • termin realizacji
  • oferta powinna być sporządzona w języku polskim
 3. W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia w Bazie Konkurencyjności.
 4. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
 5. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od daty złożenia ofert.
 2. Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 3. Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 4. Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje mailowo Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty lub poprzez zamieszczenie na stronie Bazy Konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria oceny ofert:

  1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
  2. Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:
    1. Cena – Ceny ofert brutto (waga 100 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

                                                       Cb
                                       C = ——————- x 100
                                                       Co
   gdzie:
   C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
   Cb – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.
   Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

   1. Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.
   2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

II.6. Kryteria dopuszczające

   1. Usługa procesu projektowego musi być świadczona przez podmiot, który zapewnia do realizacji profesjonalnego procesu projektowego zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant – należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo.
   2. Wykonawca powinien dysponować osobą posiadającą:
   3. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia wszelkich praw własności związanych z realizacją zamówienia na Zamawiającego.

Na potwierdzenie niniejszego warunku oferent musi dostarczyć CV osoby wchodzącej w skład zespołu spełniającej ww. warunki oraz 3 referencje od podmiotów, dla których ta osoba realizowała projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.
Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Wszelka korespondencja w formie pisemnej związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres: ABV Kornelia Synator-Kawka ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław lub drogą elektroniczną na adres email: m.kawka@abvpp.pl
Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.
Pytania techniczne należy kierować do p., nr tel., e-mail: lub na adres ABV Kornelia Synator-Kawka
ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław. Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.
W sprawach formalnych należy kontaktować się pod numerem telefonu tel. 502 715 715 (w godz. 8:00-15:00) lub adresem mailowym m.kawka@abvpp.pl
Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

III.4. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji:
część I 3 miesiące od podpisania umowy
część II 10 miesięcy od zakończenia części I
część III 9 miesięcy od podpisania umowy
Miejsce realizacji: ul. Buforowa 34, 52-131 Wrocław / siedziba wykonawcy/ dopuszcza się także pracę zdalną.

 

III.5. Istotne dla stron postanowienia umowy

   1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
    1. gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
    2. istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
    3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.
    4. Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.
    5. Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.
    6. Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.
    7. Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.
    8. Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.
    9. Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.
    10. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.
    11. Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.
    12. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.
    13. Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

SEKCJA IV: Załączniki

  1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. Załącznik nr 2 Formularz oferty
  3. Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi