ABV Kornelia Synator-Kawka 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Opracowanie projektu wzorniczego podstawy siedziska dedykowanej użytkownikom wózka inwalidzkiego” 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzeni działalności B+R+I; Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Celem projektu jest opracowanie projektu wzorniczego podstawy do siedziska, która dzięki swoim nowatorskim właściwościom umożliwi przedstawicielom grupy docelowej (osobom z niepełnosprawnością ruchową) zwiększenie samodzielności, komfortu korzystania z wózków inwalidzkich oraz ułatwienia poruszania się w przestrzeni biurowej czy mieszkalnej. Urządzenie stanowić zatem będzie odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby osób wykluczonych, zdefiniowanych w projekcie. 

Działania te mają na celu podniesienie konkurencyjności firmy, poszerzenie jej rynków zbytów oraz zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Stanowi to kolejny element strategii rozwojowej przedsiębiorstwa.

 

Wydatki ogółem: 585 480,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 476 000,00 PLN

Dofinansowanie: 404 600,00 PLN